Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualności

Kwiecień plecień...

02.04.2019

Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata.. A dla przedsiębiorców informacja jak sztywne comiesięczne terminy będą się przeplatały ze zmianami. Najważniejsze: wchodzi w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, a także upływa termin rozliczenia PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

1.04.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • przekazanie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym oraz poinformowanie w zeznaniu o rezygnacji z ustalania w 2019 r. różnic kursowych metodą bilansową
 • przekazanie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R
 • zgłoszenie do ZUS danych za 2018 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty 2019 r.

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 6.12.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych
 • Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
 • Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

5.04.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2019 r.

8.04.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec 2019 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10.04.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata składek ZUS za marzec 2019 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2019 r.

15.04.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata składek ZUS za marzec 2019 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2019 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

18.04.2019

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 9.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

21.04.2019

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 22.03.2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

23.04.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata za marzec 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za marzec 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za marzec 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za marzec 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za I kwartał 2019 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2019 r.
 • wpłata za marzec 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
 • wpłata za marzec 2019 r. na PFRON

25.04.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku VAT za marzec 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za I kwartał 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za marzec 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za marzec 2019 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za marzec 2019 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2019 r.
 • złożenie JPK_VAT za marzec 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2019 r.

30.04.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za marzec 2019 r.
 • złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2018 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A
 • przekazanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowego za 2018 r. (przygotowanego w strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości) przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia

 Źródło: www.gofin.pl

Marek Skrzypiński

Sławomir Rusajczyk

Spółka cywilna

ul. M. Reja 13/15

81-874 SOPOT

NIP: 585-141-59-04

TEL:
605 206 585
58 333 44 81

fax: 58 551 06 86

e-mail: biuro@projekt206.pl

Szybki kontakt: