Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualności

Majowa lista zmian

29.04.2019

Prezentujemy najważniejsze terminy przydatne wszystkim przedsiębiorcą w maju 2019:

1.05.2019

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 1.03.2018 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności
 • Ustawa z dnia 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

6.05.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 •  złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2019 r.

7.05.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2019 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10.05.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2019 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2019 r.

15.05.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2019 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2019 r. oraz II raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne

20.05.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata za kwiecień 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za kwiecień 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za kwiecień 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za kwiecień 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za kwiecień 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
 • wpłata za kwiecień 2019 r. na PFRON

27.05.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU :

 • wpłata podatku VAT za kwiecień 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za kwiecień 2019 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za kwiecień 2019 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień 2019 r.
 • złożenie JPK_VAT za kwiecień 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2019 r.

31.05.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • do końca maja danego roku pracodawca tworzący ZFŚS jest zobowiązany do wpłacenia co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS
 • złożenie w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2018 r.
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za kwiecień 2019 r.
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1.03.2018 r. do 28.02.2019 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY :

 • Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY :

 • Ustawa z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 Źródło: www.gofin.pl

Marek Skrzypiński

Sławomir Rusajczyk

Spółka cywilna

ul. M. Reja 13/15

81-874 SOPOT

NIP: 585-141-59-04

TEL:
605 206 585
58 333 44 81

fax: 58 551 06 86

e-mail: biuro@projekt206.pl

Szybki kontakt: