Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualności

Ważne terminy w marcu

13.03.2018

14.03.2018 (środa)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 24.05.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym

15.03.2018 (czwartek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2018 r. oraz I raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata składek ZUS za luty 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5.03.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26.02.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych
 • Ustawa z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 • Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości
 • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • Ustawa z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Ustawa z dnia 22.12.1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe
 • Ustawa z dnia 22.07.2006 r. o spółdzielni europejskiej
 • Ustawa z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne

19.03.2018 (poniedziałek)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/289 z dnia 26.02.2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2 Płatności w formie akcji

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3.11.2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady

20.03.2018 (wtorek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata za luty 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za luty 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za luty 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za luty 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za luty 2018 r. na PFRON
 • wpłata za luty 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof

21.03.2018 (środa)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.02.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych

26.03.2018 (poniedziałek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku VAT za luty 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za luty 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej za luty 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za luty 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za luty 2018 r.

30.03.2018 (piątek)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 24.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

31.03.2018 (sobota)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Ustawa z dnia 27.04.2006 r. o spółdzielniach socjalnych

Źródło: www.gofin.pl

Marek Skrzypiński

Sławomir Rusajczyk

Spółka Cywilna

ul. M. Reja 13/15

81-874 SOPOT

NIP: 585-141-59-04

Szybki kontakt: