Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualności

Ważne terminy w kwietniu 2018

26.03.2018

1.04.2018 (niedziela)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 21.04.2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5.03.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

3.04.2018 (wtorek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU :

 • przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R
 • zgłoszenie do ZUS danych za 2017 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2018 r.

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks postępowania karnego
 • Ustawa z dnia 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

4.04.2018 (środa)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/400 z dnia 14.03.2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 40
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6.03.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY :

 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3.11.2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.12.2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

5.04.2018 (czwartek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2018 r.

9.04.2018 (poniedziałek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec 2018 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

10.04.2018 (wtorek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata składek ZUS za marzec 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2018 r.

15.04.2018 (niedziela)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 24.02.2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw

16.04.2018 (poniedziałek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2018 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata składek ZUS za marzec 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • złożenie wniosku PIT-WZ o sporządzenie przez Urząd Skarbowy PIT-37 za 2017 r.

20.04.2018 (piątek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata za marzec 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za marzec 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za marzec 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za marzec 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za I kwartał 2018 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2018 r.
 • wpłata za marzec 2018 r. na PFRON
 • wpłata za marzec 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof

25.04.2018 (środa)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku VAT za marzec 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za I kwartał 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za marzec 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za marzec 2018 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za marzec 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za marzec 2018 r.

30.04.2018 (poniedziałek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2017 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A
 • przekazanie do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego za 2017 r. przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 24.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe

Źródło: www.gofin.pl

Marek Skrzypiński

Sławomir Rusajczyk

Spółka Cywilna

ul. M. Reja 13/15

81-874 SOPOT

NIP: 585-141-59-04

Szybki kontakt: