Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualności

Ważne terminy w czerwcu

29.05.2018

Nowy miesiąc zbliża się już wielkimi krokami, a w raz z nim zmiany, zmiany i jeszcze raz ważne terminy. Przedstawimy kalendarium ważne dla każdego przedsiębiorcy.

1.06.2018 (piątek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • złożenie w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2017 r.
 • przekazanie do ZUS (przez osoby pobierające świadczenia/zasiłki przedemerytalne oraz płatników składek) informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1.03.2017 r. do 28.02.2018 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne
 • pracodawca tworzący ZFŚS jest zobowiązany do wpłacenia co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 7.04.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
 • Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych
 • Ustawa z dnia 1.03.2018 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym
 • Ustawa z dnia 27.06.2003 r. o rencie socjalnej

4.06.2018 (poniedziałek)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami
 • Ustawa z dnia 20.03.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 24.07.2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 16.12.2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 16.11.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Ustawa z dnia 9.05.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami
 • Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • Ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - wyciąg
 • Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym

5.06.2018 (wtorek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za maj 2018 r.

6.06.2018 (środa)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 9.05.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16.05.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

7.06.2018 (czwartek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za maj 2018 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

11.06.2018 (poniedziałek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata składek ZUS za maj 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj 2018 r.

12.06.2018 (wtorek)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

15.06.2018 (piątek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2018 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata składek ZUS za maj 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20.06.2018 (środa)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata za maj 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za maj 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za maj 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za maj 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za maj 2018 r. na PFRON
 • wpłata za maj 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof

25.06.2018 (poniedziałek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku VAT za maj 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za maj 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej za maj 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za maj 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za maj 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za maj 2018 r.

30.06.2018 (sobota)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • ostateczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. w jednostce, której rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 Źródło: www.gofin.pl

Marek Skrzypiński

Sławomir Rusajczyk

Spółka Cywilna

ul. M. Reja 13/15

81-874 SOPOT

NIP: 585-141-59-04

Szybki kontakt: