Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualności

Kalendarz na wrzesień

24.08.2018

1.09.2018 (sobota)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 19.03.2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 23.06.2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
 • Ustawa z dnia 9.05.2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela

3.09.2018 (poniedziałek)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o tachografach
 • Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym
 • Ustawa z dnia 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców

5.09.2018 (środa)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • złożenie deklaracji VAT-14 za sierpień 2018 r. o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

7.09.2018 (piątek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień 2018 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
 • Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

9.09.2018 (niedziela)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 13.04.2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

10.09.2018 (poniedziałek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata składek ZUS za sierpień 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2018 r.

11.09.2018 (wtorek)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym
 • Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Ustawa z dnia 24.05.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym
 • Ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe
 • Ustawa z dnia 19.03.2004 r. Prawo celne
 • Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności
 • Ustawa z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami
 • Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
 • Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne
 • Ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Ustawa z dnia 6.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

17.09.2018 (poniedziałek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2018 r. oraz III raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata II raty podatku od środków transportowych
 • wpłata składek ZUS za sierpień 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20.09.2018 (czwartek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata za sierpień 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za sierpień 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za sierpień 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za sierpień 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za sierpień 2018 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze
 • wpłata za sierpień 2018 r. na PFRON

25.09.2018 (wtorek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku VAT za sierpień 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej za sierpień 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za sierpień 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za sierpień 2018 r.

29.09.2018 (sobota)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 5.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
 • Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw

 Źródło: www.gofin.pl

 

 

Marek Skrzypiński

Sławomir Rusajczyk

Spółka Cywilna

ul. M. Reja 13/15

81-874 SOPOT

NIP: 585-141-59-04

Szybki kontakt: