Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualności

Ważne terminy w miesiącu maju

26.04.2018

Tradycyjnie wraz z końcem miesiąca uprzedzamy o ważnych terminach, które czekają nas w maju.

1.05.2018 (wtorek)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY :

 • Ustawa z dnia 25.06.2015 r. Prawo konsularne
 • Ustawa z dnia 22.03.2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw

7.05.2018 (poniedziałek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2018 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2018 r.

8.05.2018 (wtorek)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

10.05.2018 (czwartek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2018 r.

11.05.2018 (piątek)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 8.02.2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY :

 • Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej

14.05.2018 (poniedziałek)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 1.03.2018 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Ustawa z dnia 28.02.2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 •  Ustawa z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami

15.05.2018 (wtorek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2018 r. oraz II raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 21.11.1996 r. o muzeach

20.05.2018 (niedziela)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 26.01.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY :

 • Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności
 • Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks postępowania karnego
 • Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ustawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej
 • Ustawa z dnia 23.05.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 • Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Ustawa z dnia 28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
 • Ustawa z dnia 24.05.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym
 • Ustawa z dnia 23.12.1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

21.05.2018 (poniedziałek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata za kwiecień 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za kwiecień 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za kwiecień 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za kwiecień 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za kwiecień 2018 r. na PFRON
 • wpłata za kwiecień 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof

23.05.2018 (środa)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

25.05.2018 (piątek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku VAT za kwiecień 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za kwiecień 2018 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za kwiecień 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za kwiecień 2018 r.

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 8.12.2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym

 

Marek Skrzypiński

Sławomir Rusajczyk

Spółka Cywilna

ul. M. Reja 13/15

81-874 SOPOT

NIP: 585-141-59-04

Szybki kontakt: