Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualności

Ważne daty na lipcowej klarcie kalendarza

03.07.2018

4.07.2018 (środa)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 8.12.2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.05.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

5.07.2018 (czwartek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • złożenie deklaracji VAT-14 za czerwiec 2018 r. o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

7.07.2018 (sobota)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28.05.2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

9.07.2018 (poniedziałek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za czerwiec 2018 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 13.04.2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

10.07.2018 (wtorek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec 2018 r.

11.07.2018 (środa)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 8.02.2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej

13.07.2018 (piątek)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Ustawa z dnia 12.04.2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z dnia 5.07.1996 r. o doradztwie podatkowym
 • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
 • Ustawa z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
 • Ustawa z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach
 • Ustawa z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych
 • Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

TRACĄ MOC PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

14.07.2018 (sobota)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

16.07.2018 (poniedziałek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2018 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20.07.2018 (piątek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata za czerwiec 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za czerwiec 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za czerwiec 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za czerwiec 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za II kwartał 2018 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2018 r.
 • wpłata za czerwiec 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
 • wpłata za czerwiec 2018 r. na PFRON

25.07.2018 (środa)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku VAT za czerwiec 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za II kwartał 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za czerwiec 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej za czerwiec 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za czerwiec 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za czerwiec 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za czerwiec 2018 r.

28.07.2018 (sobota)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 22.03.2018 r. o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Źródło: www.gofin.pl

 

Marek Skrzypiński

Sławomir Rusajczyk

Spółka Cywilna

ul. M. Reja 13/15

81-874 SOPOT

NIP: 585-141-59-04

Szybki kontakt: