Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualności

Ważne październikowe terminy

24.09.2018

1.10.2018

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • przekazanie do urzędu skarbowego zeznania CIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego
 • przekazanie do urzędu skarbowego zeznania PIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego
 • do końca września danego roku kalendarzowego należy przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałą część odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS. W 2018 r. termin na dokonanie tej czynności uległ przesunięciu na 1 października, z uwagi na to, że 30 września br. przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 6.03.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
 • Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych usta
 • Ustawa z dnia 12.04.2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
 • Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 6.06.2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.07.2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 • Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1.08.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym
 • Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.08.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania
 • Ustawa z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Ustawa z dnia 3.07.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

TRACĄ MOC PRZEPISY: 

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.07.2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

2.10.2018

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY: 

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.09.2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez żołnierzy Powstania Warszawskiego

5.10.2018

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • złożenie deklaracji VAT-14 za wrzesień 2018 r. o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 • Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

8.10.2018

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2018 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10.10.2018

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2018 r.

15.10.2018

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2018 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

17.10.2018

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 20.07.2018 r. zmieniająca ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

18.10.2018

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 15.09.2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 7.06.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 20.07.2018 r. zmieniająca ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

22.10.2018                       

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata za wrzesień 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za wrzesień 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za wrzesień 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za wrzesień 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za III kwartał 2018 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2018 r.
 • wpłata za wrzesień 2018 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze
 • wpłata za wrzesień 2018 r. na PFRON

23.10.2018

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY: 

 • Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

25.10.2018

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za III kwartał 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej za wrzesień 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za wrzesień 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za wrzesień 2018 r.

30.10.2018

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 Źródło: www.gofin.pl

Marek Skrzypiński

Sławomir Rusajczyk

Spółka Cywilna

ul. M. Reja 13/15

81-874 SOPOT

NIP: 585-141-59-04

Szybki kontakt: