Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualności

Listopadowy kalendarz przedsiębiorcy

25.10.2018

Koniec miesiąca zbliża się wielkim krokami, a co za tym idzie nastąpi listopad i szereg zmian przepisów. Najważniejsze informacje prezentujemy w naszym kalendarzu. 

Uwaga! Przypominam, że 1 i 12 listopada są dniami wolnymi od pracy. 

 

3.11.2018

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 8.12.2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym

4.11.2018

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym

5.11.2018

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • złożenie deklaracji VAT-14 za październik 2018 r. o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

7.11.2018

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2018 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

12.11.2018

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata składek ZUS za październik 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2018 r.

15.11.2018

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2018 r. oraz IV raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata składek ZUS za październik 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20.11.2018

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata za październik 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za październik 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za październik 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za październik 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za październik 2018 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze
 • wpłata za październik 2018 r. na PFRON

25.11.2018

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • Ustawa z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym
 • Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
 • Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości
 • Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług
 • Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Ustawa z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
 • Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 27.07.2002 r. Prawo dewizowe
 • Ustawa z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn
 • Ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe
 • Ustawa z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych
 • Ustawa z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami
 • Ustawa z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 • Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
 • Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym
 • Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Ustawa z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne
 • Ustawa z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Ustawa z dnia 24.08.2006 r. o podatku tonażowym
 • Ustawa z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 6.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

26.11.2018

 TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku VAT za październik 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za październik 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej za październik 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za październik 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za październik 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za październik 2018 r

Źródło: www.gofin.pl

Marek Skrzypiński

Sławomir Rusajczyk

Spółka Cywilna

ul. M. Reja 13/15

81-874 SOPOT

NIP: 585-141-59-04

Szybki kontakt: