Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualności

Nowy rok - szereg zmian

03.01.2019

Już od 1 stycznia zaczęło obowiązywać szereg nowych przepisów. Poniżej prezentujmy wszystkie zmiany, które czekają nas w styczniu 2019.

1.01.2019

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 • Ustawa z dnia 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 16.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • Ustawa z dnia 7.07.2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
 • Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne
 • Ustawa z dnia 15.09.2017 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
 • Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej
 • Ustawa z dnia 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Ustawa z dnia 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
 • Ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • Ustawa z dnia 10.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
 • Ustawa z dnia 1.03.2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 22.03.2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.04.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • Ustawa z dnia 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych
 • Ustawa z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych
 • Ustawa z dnia 13.04.2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 22.03.2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 9.05.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.06.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym
 • Ustawa z dnia 15.06.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Ustawa z dnia 15.06.2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 6.06.2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 15.06.2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o tachografach
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.07.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych
 • Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
 • Ustawa z dnia 15.06.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę
 • Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym
 • Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Ustawa z dnia 3.07.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25.07.2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019
 • Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7.08.2018 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2019
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7.08.2018 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2019
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.09.2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.
 • Ustawa z dnia 13.09.2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9.10.2018 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2019
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15.10.2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r.
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3.10.2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019
 • Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o spółdzielniach rolników
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.10.2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu "Erasmus+"
 • Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31.10.2018 r. w sprawie środków skażających alkohol etylowy
 • Ustawa z dnia 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 23.10.2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych
 • Ustawa z dnia 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 23.10.2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
 • Ustawa z dnia 15.06.2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów
 • Ustawa z dnia 9.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
 • Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
 • Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o produktach kosmetycznych
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.11.2018 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.11.2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.11.2018 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.11.2018 r. w sprawie wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe
 • Ustawa z dnia 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji
 • Ustawa z dnia 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku
 • Ustawa z dnia 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
 • Ustawa z dnia 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23.11.2018 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2019 r.
 • Ustawa z dnia 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9.11.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.11.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.11.2018 r. w sprawie określenia innych przypadków, w których podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy
 • Ustawa z dnia 22.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
 • Ustawa z dnia 22.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym
 • Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska
 • Ustawa z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników
 • Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela
 • Ustawa z dnia 16.11.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15.03.2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
 • Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
 • Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Ustawa z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy
 • Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks postępowania karnego
 • Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
 • Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
 • Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności
 • Ustawa z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • Ustawa z dnia 23.12.1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
 • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym
 • Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Ustawa z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 • Ustawa z dnia 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Ustawa z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach
 • Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Ustawa z dnia 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 • Ustawa z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.12.2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych
 • Ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 • Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym
 • Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym
 • Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 • Ustawa z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych
 • Ustawa z dnia 23.05.1991 r. o organizacjach pracodawców
 • Ustawa z dnia 23.05.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 • Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
 • Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Ustawa z dnia 22.07.2006 r. o spółdzielni europejskiej
 • Ustawa z dnia 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
 • Ustawa z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym
 • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Ustawa z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Ustawa z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 • Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej
 • Ustawa z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Ustawa z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
 • Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
 • Ustawa z dnia 3.03.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
 • Ustawa z dnia 28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
 • Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
 • Ustawa z dnia 5.07.1996 r. o doradztwie podatkowym
 • Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług
 • Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
 • Ustawa z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn
 • Ustawa z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych
 • Ustawa z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • Ustawa z dnia 15.01.2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych
 • Ustawa z dnia 9.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
 • Ustawa z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
 • Ustawa z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Ustawa z dnia 19.03.2004 r. Prawo celne
 • Ustawa z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
 • Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości
 • Ustawa z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 • Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicy
 • Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
 • Ustawa z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami
 • Ustawa z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Ustawa z dnia 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • Ustawa z dnia 6.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
 • Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.08.2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

TRACĄ MOC PRZEPISY:

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27.02.2017 r. w sprawie określenia innych przypadków, w których podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23.11.2017 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7.12.2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.01.2015 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

7.01.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10.01.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata składek ZUS za grudzień 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2018 r.

15.01.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata składek ZUS za grudzień 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

21.01.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata za grudzień 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za grudzień 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej za grudzień 2018 r. lub ostatni kwartał 2018 r.
 • wpłata za grudzień 2018 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze
 • złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) lub w przypadku "przejścia" z tej formy opodatkowania na inną oświadczenia o wyborze podatku liniowego/ryczałtu ewidencjonowanego lub zawiadomienia o rezygnacji z karty
 • złożenie deklaracji PIT-6 do wymiaru w 2019 r. zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych

25.01.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku akcyzowego za grudzień 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień 2018 r.
 • pracodawca spoza sfery budżetowej zatrudniający na dzień 1 stycznia 2019 r. mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjęty układem zbiorowym pracy i niezobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania, powinien poinformować pracowników o odstąpieniu od tworzenia ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego w pierwszym miesiącu 2019 r.

31.01.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2018 r. (PIT-11) - zgodnie z art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o pdof
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2018 r. (PIT-8C) - zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o pdof
 • przekazanie urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2018 r. (PIT-40A/11A)
 • złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2018 r. (PIT-16A)
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2018 r. (PIT-4R)
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2018 r. (PIT-8AR)
 • złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2018 r. (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub ostatni kwartał 2018 r.
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za grudzień 2018 r.
 • złożenie deklaracji CIT-6AR przez: spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdop powstałego w 2018 r.; spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2018 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • złożenie przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji CIT-11R za 2018 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
 • złożenie przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od: należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop za 2018 r. (CIT-10Z); dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o pdop, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2018 r. (CIT-6R)

 Źródło: www.gofin.pl

Marek Skrzypiński

Sławomir Rusajczyk

Spółka Cywilna

ul. M. Reja 13/15

81-874 SOPOT

NIP: 585-141-59-04

Szybki kontakt: