Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualności

Terminy obowiązujące we wrześniu 2021

30.08.2021

Witamy! 

Poniżej przedstawiamy Państwu terminy, które obowiązują przedsiębiorców we wrześniu 2021

 

6.09.2021

 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za sierpień 2021 r.

7.09.2021

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień 2021 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz
 • podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2021 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w sierpniu 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za sierpień 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do sierpnia 2021 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w sierpniu 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za sierpień 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

10.09.2021

 • wpłata składek ZUS za sierpień 2021 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2021 r.

15.09.2021

 • wpłata składek ZUS za sierpień 2021 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2021 r. oraz III raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata II raty podatku od środków transportowych
 • wpłata do PPK za sierpień 2021 r.

20.09.2021

 • wpłata za sierpień 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za sierpień 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za sierpień 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za sierpień 2021 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za sierpień 2021 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w sierpniu 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w sierpniu 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za sierpień 2021 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
 • wpłata na PFRON za sierpień 2021 r.

27.09.2021

 • wpłata podatku VAT za sierpień 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za sierpień 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za sierpień 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za sierpień 2021 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za sierpień 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień 2021 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za sierpień 2021 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za sierpień 2021 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za sierpień 2021 r.

30.09.2021

 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za sierpień 2021 r.
 • przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. przez jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw określonych w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (przesunięty z 31 marca 2021 r.

Uwaga!

Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. przez: 

 • spółdzielnie mieszkaniowe - przedłużono do 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
 • niektóre jednostki (niebędące spółkami kapitałowymi, spółkami komandytowo-akcyjnymi, spółkami jawnymi lub komandytowymi, których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są
 • spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej), w których ze względu na liczbę członków organów zatwierdzających i brak możliwości ich zwołania przy ograniczeniach epidemicznych (przesłanka nr 1) oraz brak możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (przesłanka nr 2) nie jest możliwe zatwierdzenie sprawozdania w terminie określonym w ustawie o rachunkowości - przedłużono do 6 tygodni od dnia ustania którejkolwiek ze wskazanych przesłanek.
 • przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
 • złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
 • przekazanie do urzędu skarbowego zeznania: CIT-CFC za 2020 r. przez podatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłaty wynikającego z zeznania podatku należnego; PIT-CFC za 2020 r. i wpłaty wynikającego z zeznania podatku należnego

 

Źródło: http://www.poradnikksiegowego.pl/terminarz,9,2021,wrzesien.html

Marek Skrzypiński

Sławomir Rusajczyk

Spółka Cywilna

ul. M. Reja 13/15

81-874 SOPOT

NIP: 585-141-59-04

Szybki kontakt: