1.08.2022 (poniedziałek)

 • przekazanie sprawozdania finansowego za 2021 r. do Szefa KAS przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za maj 2022 r.
5.08.2022 (piątek)
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za lipiec 2022 r.
8.08.2022 (poniedziałek)
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za lipiec 2022 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2022 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wpłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2022 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w lipcu 2022 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za lipiec 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do lipca 2022 r. – jeżeli do utraty składnika majątku doszło w lipcu 2022 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za lipiec 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
10.08.2022 (środa)
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za lipiec 2022 r.
16.08.2022 (wtorek)
 • wpłata składek ZUS za lipiec 2022 r. – płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2022 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK
22.08.2022 (poniedziałek)
 
 • wpłata składek ZUS za lipiec 2022 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • wpłata za lipiec 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za lipiec 2022 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za lipiec 2022 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za lipiec 2022 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za lipiec 2022 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w lipcu 2022 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w lipcu 2022 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za lipiec 2022 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
 • wpłata za lipiec 2022 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i art. 30g ustawy o pdof
 • wpłata na PFRON za lipiec 2022 r.
25.08.2022 (czwartek)
 
 • wpłata podatku VAT za lipiec 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8VAT-9MVAT-12 za lipiec 2022 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za lipiec 2022 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za lipiec 2022 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za lipiec 2022 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za lipiec 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za lipiec 2022 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za lipiec 2022 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za lipiec 2022 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za lipiec 2022 r.
31.08.2022 (środa)
 
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za czerwiec 2022 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za lipiec 2022 r.

Źródło: http://www.terminy.gofin.pl/3,8,2022,sierpien.html