5.03.2024

 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2024 r. 

7.03.2024

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2024 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2024 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2024 r. od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji o pobranym podatku CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w lutym 2024 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ i PIT-NZS) za luty 2024 r. oraz wpłacenie podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do lutego 2024 r. – jeżeli do utraty składnika majątku doszło w lutym 2024 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za luty 2024 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

11.03.2024

 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty 2024 r. 

15.03.2024

 • wpłata składek ZUS za luty 2024 r. – płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2024 r. oraz I raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne
 • wpłata do PPK
 • wniesienie opłaty produktowej za opakowania za 2023 r. 

20.03.2024

 • wpłata składek ZUS za luty 2024 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • wpłata za luty 2024 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za luty 2024 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za luty 2024 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za luty 2024 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową zaliczki na podatek pobranej za luty 2024 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w lutym 2024 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w lutym 2024 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za luty 2024 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
 • wpłata za luty 2024 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i art. 24b ustawy o pdop
 • wpłata ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estońskiego CIT) z tytułu: ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą – jeżeli w lutym 2024 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie; zmiany wartości składników majątku – jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w lutym 2024 r.
 • wpłata podatku od świadczenia lub mienia z art. 24q ust. 1 ustawy o pdop, które fundacja rodzinna przekazała lub postawiła do dyspozycji w lutym 2024 r.
 • wpłata na PFRON za luty 2024 r.

25.03.2024

 • wpłata podatku VAT za luty 2024 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za luty 2024 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za luty 2024 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za luty 2024 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za luty 2024 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za luty 2024 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty 2024 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty 2024 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za luty 2024 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za luty 2024 r.

31.03.2024

 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym
 • wniesienie opłaty z tytułu korzystania ze środowiska za 2023 r.
 • wniesienie opłaty produktowej za produkty za 2023 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za luty 2024 r.