Terminy obowiązujące przedsiębiorców w listopadzie 2022

 

7.11.2022 (poniedziałek)

·         złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2022 r.

·         wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2022 r.

·         wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2022 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

·         wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2022 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

·         wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w październiku 2022 r.

·         złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za październik 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do października 2022 r. – jeżeli do utraty składnika majątku doszło w październiku 2022 r.

·         złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za październik 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji 

10.11.2022 (czwartek)

·         złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2022 r.

15.11.2022 (wtorek)

·         wpłata składek ZUS za październik 2022 r. – płatnicy składek posiadający osobowość prawną

·         wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2022 r. oraz IV raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

·         wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne

·         wpłata do PPK

21.11.2022 (poniedziałek)

·         wpłata składek ZUS za październik 2022 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)

·         wpłata za październik 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

·         wpłata za październik 2022 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

·         wpłata za październik 2022 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

·         wpłata za październik 2022 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

·         wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za październik 2022 r.

·         wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w październiku 2022 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w październiku 2022 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop

·         wpłata za październik 2022 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN

·         wpłata za październik 2022 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i art. 30g ustawy o pdof

·         wpłata na PFRON za październik 2022 r.

 

25.11.2022 (piątek)

·         wpłata podatku VAT za październik 2022 r.

·         złożenie deklaracji VAT-8VAT-9MVAT-12 za październik 2022 r.

·         przesłanie pliku JPK_V7M za październik 2022 r.

·         przesłanie pliku JPK_V7K za październik 2022 r. (część ewidencyjna)

·         wpłata podatku akcyzowego za październik 2022 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

·         przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za październik 2022 r.

·         złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za październik 2022 r.

·         rozliczenie podatku cukrowego należnego za październik 2022 r.

·         rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za październik 2022 r.

·         przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za październik 2022 r.

30.11.2022 (środa)

·         złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za październik 2022 r.

·         przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2022 r.

·         przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w sierpniu 2022 r.

·         złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w sierpniu 2022 r.

Uwaga!

Termin do złożenia przez podmioty powiązane:

– informacji o cenach transferowych TPR-C, o których mowa w art. 11t ust. 1 ustawy o pdop (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.) oraz

– oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11m ust. 1 ustawy o pdop (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.),

przedłużono o 3 miesiące. Przedłużenie to dotyczy sytuacji, gdy termin do ich złożenia upłynął/upłynie w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wynika tak z art. 31z ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 6 ustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).

Zatem w przypadku gdy termin ten upłynął w okresie od 1 do 31 sierpnia 2022 r., podmioty powiązane zobowiązane są dopełnić wspomnianych obowiązków do 30 listopada 2022 r.

 

Źródło: http://www.terminy.gofin.pl/3,11,2022,listopad.html