7.11.2023

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2023 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wpłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2023 r. od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w październiku 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZi PIT-NZS za październik 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do października 2023 r. – jeżeli do utraty składnika majątku doszło w październiku 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZza październik 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

10.11.2023

 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2023 r.

15.11.2023

 • wpłata składek ZUSza październik 2023 r. – płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2023 r. oraz IV raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne
 • wpłata do PPK

20.11.2023

 • wpłata składek ZUS za październik 2023 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • wpłata za październik 2023 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za październik 2023 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za październik 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za październik 2023 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową zaliczki na podatek pobranej za październik 2023 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w październiku 2023 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w październiku 2023 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za październik 2023 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISNi CIT-ISN
 • wpłata za październik 2023 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i art. 24b ustawy o pdop
 • wpłata ryczałtu od dochodu z tytułu: ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą – jeżeli w październiku 2023 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie; zmiany wartości składników majątku – jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w październiku 2023 r.
 • wpłata podatku od świadczenia lub mienia z art. 24q ust. 1 ustawy o pdop, które fundacja rodzinna przekazała lub postawiła do dyspozycji w październiku 2023 r.
 • wpłata na PFRON za październik 2023 r.

27.11.2023

 • wpłata podatku VAT za październik 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12za październik 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7Mza październik 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7Kza październik 2023 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za październik 2023 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UEza październik 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13przez przedstawiciela podatkowego za październik 2023 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za październik 2023 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1za październik 2023 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za październik 2023 r.

30.11.2023

 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DOza październik 2023 r.
 • przekazanie (drogą elektroniczną) naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o cenach transferowych za 2022 r. (w przypadku podatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)

  Uwaga!
  Planuje się wydłużenie tego terminu o 3 miesiące.

 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2023 r.
 • złożenie informacji o umowach zawartych z nierezydentami ORD-Uza 2022 r. przez podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym