5.12.2023

·         złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za listopad 2023 r.

 

7.12.2023

·         wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2023 r.

·         wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wpłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

·         wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2023 r. od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

·         wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w listopadzie 2023 r.

·         złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za listopad 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do listopada 2023 r. – jeżeli do utraty składnika majątku doszło w listopadzie 2023 r.

·         złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za listopad 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

 

11.12.2023

·         złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2023 r.

 

15.12.2023

·         wpłata składek ZUS za listopad 2023 r. – płatnicy składek posiadający osobowość prawną

·         wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2023 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

·         wpłata do PPK

 

20.12.2023

·         wpłata składek ZUS za listopad 2023 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)

·         wpłata za listopad 2023 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

·         wpłata za listopad 2023 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

·         wpłata za listopad 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

·         wpłata za listopad 2023 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

·         wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową zaliczki na podatek pobranej za listopad 2023 r.

·         wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w listopadzie 2023 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w listopadzie 2023 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop

·         wpłata za listopad 2023 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN

·         wpłata za listopad 2023 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i art. 24b ustawy o pdop

·         wpłata ryczałtu od dochodu z tytułu: ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą – jeżeli w listopadzie 2023 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie; zmiany wartości składników majątku – jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w listopadzie 2023 r.

·         wpłata podatku od świadczenia lub mienia z art. 24q ust. 1 ustawy o pdop, które fundacja rodzinna przekazała lub postawiła do dyspozycji w listopadzie 2023 r.

·         wpłata na PFRON za listopad 2023 r.

 

27.12.2023

·         wpłata podatku VAT za listopad 2023 r.

·         złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za listopad 2023 r.

·         przesłanie pliku JPK_V7M za listopad 2023 r.

·         przesłanie pliku JPK_V7K za listopad 2023 r. (część ewidencyjna)

·         wpłata podatku akcyzowego za listopad 2023 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

·         przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za listopad 2023 r.

·         złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za listopad 2023 r.

·         przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za listopad 2023 r.

·         rozliczenie podatku cukrowego należnego za listopad 2023 r.

·         rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za listopad 2023 r.

 

28.12.2023

·         wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2023 r.

 

31.12.2023

·         złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za listopad 2023 r.

·         złożenie do urzędu skarbowego przez spółkę jawną, mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne informacji CIT-15J (wraz z załącznikiem CIT/JW) – jeżeli rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym

·         opublikowanie na swojej stronie internetowej przez podatnika, o którym mowa w art. 27c ust. 1 ustawy o pdop, informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2022 r. i przekazanie (drogą elektroniczną) informacji o adresie tej strony właściwemu urzędowi skarbowemu – o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym