2.01.2024

 • opublikowanie na swojej stronie internetowej przez podatnika, o którym mowa w art. 27c ust. 1 ustawy o pdop, informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2022 r. i przekazanie (drogą elektroniczną) informacji o adresie tej strony właściwemu urzędowi skarbowemu – o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym (Uwaga! Ustawowy termin opublikowania tej informacji upływa z końcem dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Ze względu na to, że 31 grudnia 2023 r. przypada w niedzielę, wspomniany termin ulega przesunięciu na 2 stycznia 2024 r.)
 • sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych za 2022 r., o której mowa w art. 23zb ust.1 ustawy o pdof i art. 11p ust. 1 ustawy o pdop przez podatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym (Uwaga! Ustawowy termin wypełnienia tego obowiązku upływa z końcem dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Ze względu na to, że 31 grudnia 2023 r. przypada w niedzielę, wspomniany termin ulega przesunięciu na 2 stycznia 2024 r.)
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za październik 2023 r.

5.01.2024

 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za grudzień 2023 r.

8.01.2024

 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wpłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2023 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w grudniu 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za grudzień 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji za miesiące od stycznia 2019 r. do grudnia 2023 r. – jeżeli do utraty składnika majątku doszło w grudniu 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za grudzień 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

10.01.2024

 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2023 r.

15.01.2024

 • wpłata składek ZUS za grudzień 2023 r. – płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku leśnego za styczeń 2024 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wniesienie opłaty recyklingowej za torby foliowe, pobranej w IV kwartale 2023 r.
 • wpłata do PPK

22.01.2024

 • wpłata ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estońskiego CIT) z tytułu: ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą – jeżeli w grudniu 2023 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie; zmiany wartości składników majątku – jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w grudniu 2023 r.
 • wpłata za grudzień 2022 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za grudzień 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za grudzień 2023 r. lub ostatni kwartał 2023 r.
 • wpłata za grudzień 2023 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
 • wpłata za grudzień 2023 r. lub ostatni kwartał 2023 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za grudzień 2023 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w grudniu 2023 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w grudniu 2023 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej zaliczki na podatek za grudzień 2023 r. od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
 • wpłata podatku od świadczenia lub mienia z art. 24q ust. 1 ustawy o pdop, które fundacja rodzinna przekazała lub postawiła do dyspozycji w grudniu 2023 r.
 • wpłata składek ZUS za grudzień 2023 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • złożenie deklaracji PIT-6 do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych za 2024 r.
 • złożenie na 2024 r. zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej (w razie wyboru skali podatkowej), a w przypadku przejścia z karty podatkowej na inne formy opodatkowania złożenie oświadczenia o wyborze podatku liniowego lub ryczałtu ewidencjonowanego
 • wpłata na PFRON za grudzień 2023 r.

25.01.2024

 • wpłata podatku VAT za grudzień 2023 r./IV kwartał 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za grudzień 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za grudzień 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za grudzień 2023 r. (część ewidencyjna za grudzień 2023 r. i deklaracyjna za IV kwartał 2023 r.)
 • rozliczenie podatku akcyzowego za grudzień 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień 2023 r.
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za grudzień 2023 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za grudzień 2023 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za grudzień 2023 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za grudzień 2023 r.

31.01.2024

 • wpłata podatku od nieruchomości za styczeń 2024 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2023 r. (PIT-11)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2023 r. (PIT-8C)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2023 r. (PIT-40A/11A)
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2023 r. (PIT-4R)
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2023 r. (PIT-8AR)
 • złożenie przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od: należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6, art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop za 2023 r. (CIT-10Z); dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o pdop, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2023 r. (CIT-6R)
 • złożenie do urzędu skarbowego deklaracji CIT-6AR przez: spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w 2023 r.; spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2023 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia o wyborze na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2027 r. opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (ZAW-RD) – o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • przekazanie do ZUS informacji o danych za 2023 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za listopad 2023 r.
 • złożenie (do urzędu skarbowego) informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2023 r. (PIT-R)
 • złożenie (do urzędu skarbowego) przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji CIT-11R za 2023 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
 • złożenie do urzędu skarbowego oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec, akcjonariusz lub wspólnik podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek, o których mowa w art. 28s ustawy o pdop (OSW-RD)
 • złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o cenach transferowych TPR, której termin złożenia upłynął w okresie 30 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za grudzień 2023 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury unijnej VIU-DO za IV kwartał 2023 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej VIN-DO za IV kwartał 2023 r.
 • pracodawca spoza sfery budżetowej zatrudniający na dzień 1 stycznia 2024 r. mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjęty układem zbiorowym pracy i niezobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania, powinien poinformować pracowników o odstąpieniu od tworzenia ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego (o ile podjął taką decyzję) w pierwszym miesiącu 2024 r.