02.05.2023

 • złożenie przez osoby fizyczne zeznania za 2022 r. (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • złożenie przez przedsiębiorstwo w spadku zeznania za 2022 r. (PIT-28S, PIT-36S, PIT-36LS) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • złożenie oświadczenia o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (PIT-OP) przez podatnika, który od organu rentowego otrzymał roczne obliczenie podatku PIT-40A
 • złożenie informacji o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w 2022 r. (PIT-RB i PIT-RBS)
 • złożenie informacji o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę w 2022 r. (PIT-CSR i PIT-CSRS)
 • złożenie informacji PIT-DZ przez podatnika, o którym mowa w art. 21 ust. 46 pkt 1 updof, który w 2022 r. korzystał z ulgi dla rodzin 4+
 • wpłacenie ryczałtu od przychodów zagranicznych przez osobę fizyczną, o której mowa w art. 30j ust. 1 i art. 30p updof, która w 2022 r. przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz wybrała opodatkowanie tym ryczałtem
 • przekazanie drogą elektroniczną Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowego za 2022 r. przez podatnika PIT (przygotowanego w strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości) przez podatnika (prowadzącego księgi rachunkowe) obowiązanego do jego sporządzenia
 • przekazanie urzędowi skarbowemu przez osoby fizyczne deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej za 2022 r. (DSF-1) oraz zapłata daniny wynikającej z tej deklaracji
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty 2023 r.

05.05.2023

 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2023 r.

08.05.2023

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2023 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2023 r. od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji o pobranym podatku CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w kwietniu 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ i PIT-NZS) za kwiecień 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do kwietnia 2023 r. – jeżeli do utraty składnika majątku doszło w kwietniu 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za kwiecień 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

10.05.2023

 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2023 r.

15.05.2023

 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2023 r. – płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2023 r. oraz II raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne
 • wpłata do PPK

22.05.2023

 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2023 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • wpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia za 2022 r.
 • wpłata za kwiecień 2023 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za kwiecień 2023 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za kwiecień 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za kwiecień 2023 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową zaliczki na podatek pobranej za kwiecień 2023 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli kwietniu 2023 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w kwietniu 2023 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za kwiecień 2023 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/ przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
 • wpłata za kwiecień 2023 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i art. 24b ustawy o pdop
 • wpłata ryczałtu od dochodu z tytułu: ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą – jeżeli w kwietniu 2023 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie; zmiany wartości składników majątku – jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w kwietniu 2023 r.
 • wpłata na PFRON za kwiecień 2023 r.

25.05.2023

 • wpłata podatku VAT za kwiecień 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za kwiecień 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za kwiecień 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za kwiecień 2023 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2023 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za kwiecień 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień 2023 r.,
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2023 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za kwiecień 2023 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za kwiecień 2023 r.

31.05.2023

 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1.03.2022 r. do 28.02.2023 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za kwiecień 2023 r.
 • złożenie w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2022 r.
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za marzec 2023 r.
 • do końca maja danego roku pracodawca tworzący obligatoryjnie ZFŚS jest zobowiązany do wpłacenia co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS                           

Zródło : http://www.terminy.gofin.pl/