Witamy! 
Poniżej prezentujemy terminy obowiązujące przedsiębiorców we wrześniu. Zachęcamy do zapoznania się z datami. 🙂


 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za sierpień 2022 r.
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień 2022 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2022 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wpłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2022 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w sierpniu 2022 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za sierpień 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do sierpnia 2022 r. – jeżeli do utraty składnika majątku doszło w sierpniu 2022 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za sierpień 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2022 r.
 • wpłata składek ZUS za sierpień 2022 r. – płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2022 r. oraz III raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne
 • wpłata II raty podatku od środków transportowych
 • wpłata do PPK
 • wpłata składek ZUS za sierpień 2022 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • wpłata za sierpień 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za sierpień 2022 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za sierpień 2022 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za sierpień 2022 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za sierpień 2022 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w sierpniu 2022 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w sierpniu 2022 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za sierpień 2022 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
 • wpłata za sierpień 2022 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i art. 30g ustawy o pdof
 • wpłata na PFRON za sierpień 2022 r.
 • wpłata podatku VAT za sierpień 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8VAT-9MVAT-12 za sierpień 2022 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za sierpień 2022 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za sierpień 2022 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2022 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za sierpień 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień 2022 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za sierpień 2022 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za sierpień 2022 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za sierpień 2022 r.
 • przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej część odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za lipiec 2022 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za sierpień 2022 r.
 • przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
 • złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
 • przekazanie do urzędu skarbowego zeznania: CIT-CFC za 2021 r. przez podatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłaty wynikającego z zeznania podatku należnego; PIT-CFC za 2021 r. i wpłaty wynikającego z zeznania podatku należnego
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym (patrz uwaga z dnia 30.06.2022 r.)
 • przekazanie przez spółki nieruchomościowe, podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych informacji, o których mowa:

   – w art. 45 ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

   – w art. 27 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

  dotyczących spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy lub rok obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.

  Tak wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych (Dz. U. poz. 709).

 • złożenie urzędowi skarbowemu deklaracji CIT-8E za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.


Źródło: http://www.poradnikksiegowego.pl/terminarz,9,2022,wrzesien.html