Witamy! 
Poniżej przedstawiamy terminy obowiązujące przedsiębiorców w październiku 2022. 

5.10.2022 (środa)

 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za wrzesień 2022 r.

7.10.2022 (piątek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2022 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2022 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wpłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2022 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego we wrześniu 2022 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za wrzesień 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do września 2022 r. – jeżeli do utraty składnika majątku doszło we wrześniu 2022 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za wrzesień 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

10.10.2022 (poniedziałek)

 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2022 r.

15.10.2022 (sobota)

 • wpłata opłaty recyklingowej za torby foliowe pobranej w III kwartale 2022 r.

17.10.2022 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2022 r. – płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2022 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK

20.10.2022 (czwartek)

 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2022 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • wpłata za wrzesień 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za wrzesień 2022 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za wrzesień 2022 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za wrzesień 2022 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za III kwartał 2022 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2022 r.
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za wrzesień 2022 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli we wrześniu 2022 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która we wrześniu 2022 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za wrzesień 2022 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
 • wpłata za wrzesień 2022 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i art. 30g ustawy o pdof
 • wpłata na PFRON za wrzesień 2022 r.

25.10.2022 (wtorek)

 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2022 r.
 • wpłata podatku VAT za III kwartał 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za wrzesień 2022 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za wrzesień 2022 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za wrzesień 2022 r. (część ewidencyjna) oraz za lipiec, sierpień i wrzesień 2022 r. (część deklaracyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2022 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za wrzesień 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień 2022 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za wrzesień 2022 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za wrzesień 2022 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za wrzesień 2022 r.

31.10.2022 (poniedziałek)

 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za wrzesień 2022 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej VIU-DO za III kwartał 2022 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej VIN-DO za III kwartał 2022 r.
 • przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w lipcu 2022 r.
 • złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w lipcu 2022 r.

Uwaga!

Termin do złożenia przez podmioty powiązane:

– informacji o cenach transferowych TPR-C, o których mowa w art. 11t ust. 1 ustawy o pdop (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.) oraz

– oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa  art. 11m ust. 1 ustawy o pdop (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.),

przedłużono o 3 miesiące. Przedłużenie to dotyczy sytuacji, gdy termin do ich złożenia upłynął/upłynie w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wynika tak z art. 31z ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 6 ustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).

Zatem w przypadku gdy termin ten upłynął w okresie od 1 do 31 lipca 2022 r., podmioty powiązane zobowiązane są dopełnić wspomnianych obowiązków do 31 października 2022 r.

 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za sierpień 2022 r.