5.09.2023

 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za sierpień 2023 r.

7.09.2023

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień 2023 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wpłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2023 r. od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w sierpniu 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za sierpień 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do sierpnia 2023 r. – jeżeli do utraty składnika majątku doszło w sierpniu 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za sierpień 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

11.09.2023

 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2023 r.

 15.09.2023

 • wpłata składek ZUS za sierpień 2023 r. – płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2023 r. oraz III raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne
 • wpłata II raty podatku od środków transportowych
 • wpłata do PPK

 20.09.2023

 • wpłata składek ZUS za sierpień 2023 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • wpłata za sierpień 2023 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za sierpień 2023 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za sierpień 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za sierpień 2023 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za sierpień 2023 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w sierpniu 2023 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w sierpniu 2023 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za sierpień 2023 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
 • wpłata za sierpień 2023 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i art. 24b ustawy o pdop
 • wpłata ryczałtu od dochodu z tytułu: ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą – jeżeli w sierpniu 2023 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie; zmiany wartości składników majątku – jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w sierpniu 2023 r.
 • wpłata podatku od świadczenia lub mienia z art. 24q ust. 1 ustawy o pdop, które fundacja rodzinna przekazała lub postawiła do dyspozycji w sierpniu 2023 r.
 • wpłata na PFRON za sierpień 2023 r.

 25.09.2023

 • wpłata podatku VAT za sierpień 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za sierpień 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za sierpień 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za sierpień 2023 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2023 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za sierpień 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień 2023 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za sierpień 2023 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za sierpień 2023 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za sierpień 2023 r.
 • do końca września danego roku kalendarzowego należy przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałą część odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz udzielić pracownikowi zaległy urlop wypoczynkowy za ubiegły rok, z wyjątkiem 4 dni urlopu na żądanie

 30.09.2023

 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za sierpień 2023 r.