01.03.2023

 • Rozpoczęcie składania deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przez ubezpieczonych w wieku od 18 do ukończenia 55 lat

06.03.2023

 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2023 r.

07.03.2023

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2023 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2023 r. od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji o pobranym podatku CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w lutym 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ i PIT-NZS) za luty 2023 r. oraz wpłacenie podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do lutego 2023 r. – jeżeli do utraty składnika majątku doszło w lutym 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za luty 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

10.03.2022

 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty 2023 r.

15.03.2023

 • wpłata składek ZUS za luty 2023 r. – płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • Wniesienie opłaty produktowej za opakowania za 2022 r.
 • I rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dot. osób fizycznych)
 • I rata podatku rolnego (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)
 • wpłata do PPK

20.03.2023

 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Wpłata za luty 2023 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w lutym 2023 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za luty 2023 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
 • Wpłata za luty 2023 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof
 • Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w lutym 2023 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za luty 2023 r. lub INF-1
 • Złożenie i opłacenie ZUS DRA za luty 2023 r. przez pozostałych płatników składek

27.03.2023

 • wpłata podatku VAT za luty 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za luty 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za luty 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za luty 2023 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za luty 2023 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za luty 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty 2023 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty 2023 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za luty 2023 r.
 • rozliczenie podatku od przychodu za sprzedaży detalicznej PSD-1 za luty 2023 r.
Źródło: http://www.terminy.gofin.pl/index.php
https://inforfk.pl/kalendarium/2023-02-23,tk,wazne-terminy.html