Terminy obowiązujące przedsiębiorców w styczniu 2023


5.01.2023 (czwartek)

·      złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za grudzień 2022 r.

9.01.2023(poniedziałek)

·        wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2022 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22
ust. 1 ustawy o pdop

·        wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2022 r. od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

·        złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ i PIT-NZS) za grudzień 2022 r. oraz wpłacenie podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do grudnia 2022 r. – jeżeli do utraty składnika majątku doszło w grudniu 2022 r.

·        złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za grudzień 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

·        wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w grudniu 2022 r.

10.01.2023 (wtorek)

·        złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2022 r.

16.01.2023 (poniedziałek)

·        wpłata składek ZUS za grudzień 2022 r. – płatnicy składek posiadający osobowość prawną

·        wpłata podatku leśnego za styczeń 2023 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

·        złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

·        wpłata do PPK

20.01.2023 (piątek)

·        wpłata składek ZUS za grudzień 2022 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)

·        wpłata za grudzień 2022 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

·        wpłata za grudzień 2022 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

·        wpłata grudzień 2022 r. lub ostatni kwartał 2022 r. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych

·        wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za grudzień 2022 r. – o ile rok podatkowy podatnika:

– pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a podatnik do 20 stycznia 2023 r. nie złożył zeznania CIT-8AB i nie dokonał zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o pdop,

– jest inny niż kalendarzowy

·        wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w grudniu 2022 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w grudniu 2022 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop

·        wpłata za grudzień 2022 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN

·        wpłata za grudzień 2022 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i art. 24b ustawy o pdop

·        złożenie na 2023 r. na potrzeby działalności gospodarczej pisemnego:

– oświadczenia o wyborze opodatkowania
w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub oświadczenia
o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym – w przypadku rezygnacji
w 2023 r. z opodatkowania w formie karty podatkowej,

– zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania
w formie karty podatkowej – w przypadku wyboru na 2023 r.
opodatkowania według skali podatkowej

·        złożenie deklaracji PIT-6 do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu za 2023 r.

·        wpłata na PFRON za grudzień 2022 r.

25.01.2023 (środa)

·        wpłata podatku VAT za grudzień 2022 r.

·        złożenie deklaracji VAT-8VAT-9MVAT-12 za grudzień 2022 r.

·        przesłanie pliku JPK_V7M za grudzień 2022 r.

·        przesłanie pliku JPK_V7K za grudzień 2022 r. (część ewidencyjna i deklaracyjna)

·        wpłata podatku akcyzowego za grudzień 2022 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

·        przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za grudzień 2022 r.

·        złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień 2022 r.

·        rozliczenie podatku cukrowego należnego za grudzień 2022 r.

·        rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za grudzień 2022 r.

·        przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za grudzień 2022 r.

·        pracodawca spoza sfery budżetowej zatrudniający na dzień 1 stycznia 2023 r. mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjęty układem zbiorowym
pracy i niezobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania, powinien poinformować pracowników o odstąpieniu od tworzenia ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego (o ile podjął taką decyzję) w pierwszym miesiącu 2023 r.

 

31.01.2023 (wtorek)

·        wpłata podatku od nieruchomości za styczeń 2023 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

·        przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2022 r. (PIT-11)

·        przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2022 r. (PIT-8C)

·        przekazanie urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2022 r. (PIT-40A/11A)

·        złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia o wyborze na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2026 r. opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych
(ZAW-RD) – o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się
z rokiem kalendarzowym

·        złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o zaliczkach na podatek dochodowy za 2022 r. (PIT-4R)

·        złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2022 r. (PIT-8AR)

·        złożenie (do urzędu skarbowego) informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2022 r. (PIT-R)

·        złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

·        przekazanie do ZUS informacji o danych za 2022 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)

·        przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za listopad
2022 r.

·        złożenie do urzędu skarbowego deklaracji CIT-6AR przez:

– spółkę przejmującą o wysokości podatku
dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1
pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego
w 2022 r.,

– spółkę, która w 2022 r. utraciła prawo do
zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy
o pdop, 
której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

·        złożenie do urzędu skarbowego przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji CIT-11R za 2022 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR

·        złożenie do urzędu skarbowego przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku
dochodowego od:

– należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej
z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu:
wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub
w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21
ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop za 2022 r.
(CIT-10Z),

– dochodów (przychodów), o których mowa
w art. 22 ustawy o pdop osiągniętych przez podatnika mającego
siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2022 r. (CIT-6R)

·        przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w październiku 2022 r.

·        złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w październiku 2022 r.


Uwaga!

Termin do złożenia przez podmioty powiązane:

– informacji o cenach transferowych (TPR),
o którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy o pdof
i art. 11t ust. 1 ustawy o pdop (w ich brzmieniu
obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.) oraz

– oświadczenia o sporządzeniu lokalnej
dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23y
ust. 1 ustawy o pdof i art. 11m ust. 1 ustawy
o pdop (w ich brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.),

przedłużono o 3 miesiące. Przedłużenie to dotyczy
sytuacji, gdy termin do ich złożenia upłynął w okresie od 1 lipca
2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wynika tak z art. 31z
ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 6 ustawy o COVID-19
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).

Zatem w przypadku gdy termin ten upłynął
w okresie od 1 do 31 października 2022 r., podmioty powiązane
zobowiązane są dopełnić wspomnianych obowiązków do 31 stycznia 2023 r.

·        złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za grudzień 2022 r.

·        złożenie deklaracji dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej VIU-DO za IV kwartał 2022 r.

·        złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej VIN-DO za IV kwartał 2022 r.


źródło: http://www.terminy.gofin.pl/